Market Research Analysis Bar Graph Solut

Vad anser befolkningen om din produkt?

Vad kan du förbättra?

Hur kan du förbättra din webbsida?

Hur ser behovet ut i ett bostadsområde?

Hur trivs dina medarbetare på företaget?

- är några av frågorna som en undersökning kan få reda på.

 

Vi använder oss av antingen kvalitativa metoder såsom deltagarobservationer, intervjuer eller fokusgrupper eller av kvantivativa metoder, enkätundersökningar eller mätningar. 

Text sign showing Know Your Customer. Co
Marknadsundersökningar

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar, Opinionundersökningar, Medarbetarundersökningar

Deltagare
observationer

  • Kundflöde

  • Kartläggning användning av ett område

  • Arbetseffektivitet hos anställda

  • Trivsel på kontoret mm.

Intervjuer

  • Telefonintervjuer, personligt eller i grupper,

  • medarbetarundersöknngar mm

Webbanalyser

  • Analys och förbättringar av din webbsida?

Hur använder sig kunderna av den? 

Ankät
undersökningar

  • Kvalitetsförbättring

  • Nöjdhetsmätningar,

  • Medarbetarundersökningar mm.